Risikoens overgang:

 Her tales der om den hændelige risiko der går fra sælger til køber.

 

Hovedregel. §17,1 Ved leveringen,

 dvs de foranstaltninger sælger skal foretage for at stille varen til købers disposition.

 

Undt:

før levering § 17,2  gælder kun for handelskøb  (SAS-reglen)

S- køber har fastsat Spillerum med hensyn til afhentninge.

A- det er Afhentningskøb (køber skal hente varen)

S- der er Specieskøb (individuelt bestemt køb).

Her overgår risikoen fra det tidspunkt hvor afhentning kan ske, (men det gælder ikke for forbrugerkøb)

 


Annonce/ads

Undt:

Før levering § 37 (fordringshavermora fra købers side)

Køber undlader at afhente varen i rette tid.

Her overgår risikoen til køber fra det tidspunkt køber skulle have hentet varen.

Reglen gælder direkte for speciesvarer.

Reglen gælder for genusvarer hvis de er individualiseret.

 

 

Sælgers misligholdelse:

 

 

Ikke i rette tid.

 

Forsinkelse med levering (eller slet ikke leveret) §21 og 74

 

                 Købers reaktionsmuligheder:

 

Fastholde køber:  §21.

 Køber kan normalt altid fastholde, medmindre det er umuligt for sælger at levere, (ved species hvor genstanden er gået til grunde, ved genus hvor samtlige genstande er gået til grunde (artsumulighed), eller økonomisk umulighed).

En betingelse er dog at køber på forespørgsel fra sælger uden ugrundet ophold afgiver fastholdelsesreklamation, eller inden rimelig tid afgiver fastholdelsesreklamation hvis han ikke modtager nogen forespørgsel fra sælger. §26

 

Hæve købet: § 21,1

(dvs parterne pligt til at præstere de aftalte ydelser bortfalder)

Hvis køber har modtaget varen (men for sent) skal han straks meddele sælger  dette. En betingelse for hæveadgang er at forsinkelsen er væsentlig:

 


Annonce/ads

 

I handelskøb er enhver forsinkelse væsentlig

 

I fixkøb har man gjort enhver forsinkelse væsentlig, idet man har betinget opfyldelse nøjagtigt til bestemt tid. (brudekjolen)

 

Forbrugerkøb: §74 leveringspåkravsreglen.

Forbrugeren kan først hæve efter påkrav om levering inden udløbet af en rimelig tid.

 

Successiv levering hvor sælger skal levere flere leveringer.

§22 køber kan hæve samtlige leverancer hvis gentagelse af forsinkelse må forventes.

 

 

                

 

Kræve erstatning:

En betingelse for erstatning er at der skal være et ansvarsgrundlag samt et økonomisk tab.

 

Ansvarsgrundlaget ved specieskøb:

Culpa med omvendt bevisbyrde. §23

 

Ansvarsgrundlaget ved genuskøb: §24

Objektiv ansvar, men med følgende

Undtagelser:

                 Sælger har taget forbehold

                

Force majeure, dvs umuligt at opfylde aftalen på grund af omstændigheder som hverken kunne eller burde have taget i betragtning.

                  

 

 

Ikke levere rette ydelse (dvs mangler ved ydelsen)

Def af mangler: hvis salgsgenstanden ikke svarer til, hvad der er aftalt eller med rette er forudsat af køberen. (se §§ 75a og 76  der taler om mangler i forbrugerkøb)

 


Annonce/ads

§ 75a opremser en række positive kriterier om en række egenskaber ved varen som skal være opfyldt. 

 

§ 76 siger der er en mangel hvis varen er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være.

 

-         ikke svarer til den betegnelse hvorunder den er solgt

-         -der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, herunder forsømt at give køber oplysninger  om forhold der har betydning (sælgers loyale oplysningspligt)

 

Solgt som den er og forefindes  kan ikke gøres gældende i forbrugerkøb.